Sir Duke - Stevie Wonder

I want you back - Stevie Wonder